Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1493
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viện hiện nay
Tác giả: Vũ Trọng Lâm
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Xây dựng Đảng
Cán bộ
Đảng viên
Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Cộng sản
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm, chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên nhiều bình diện, ở nhiều tầng bậc. Những chỉ dẫn của Bác có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Định danh: http://113.161.204.88:8080/handle/TVTPCT/1493
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247542.T 2.PDF1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.