Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1489
Nhan đề: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: Phạm Thị Vĩnh Hà
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác cán bộ
Đánh giá
Đảng Cộng sản Việt Nam
Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Lý luận chính trị
Tóm tắt: Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, mục đích đánh giá cán bộ, phát huy kết quả đánh giá cán bộ, cách thức xử lý đối với cán bộ yếu kém, hạn chế, hay sai phạm được phát hiện qua đánh giá. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ hiện nay của Đảng và Nhà nước ta
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1489
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247505_T_2.PDF275.78 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.