Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1490
Nhan đề: Tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Hoàng Chí Bảo
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua
Phong trào yêu nước
Nhân dân
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Sự kiện và Nhân chứng
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 75 năm, sự chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước qua "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" ngày 11-6-1948 của Bác vẫn có sức mạnh hiệu triệu trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1490
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247205_T 2.PDF791.25 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.