Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1488
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay
Tác giả: Bùi Quang Huy
Từ khoá: Đào tạo
Thanh niên
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Cộng sản
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và một số giải pháp
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1488
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247475_T_2.PDF206.54 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.