Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1487
Nhan đề: Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cán bộ
Đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam
Xây dựng Đảng
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Tạp chí Cộng sản
Tóm tắt: Bài viết trình bày vấn đề uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay đặt ra yêu cầu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1487
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247473_T_2.PDF299.5 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.