Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1485
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh tự giác và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Vũ Thị Minh Tâm
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỉ luật
Xây dựng Đảng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Tạp chí Giáo dục lý luận
Tóm tắt: Bài viết làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh tự giác và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1485
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247167_T_1.PDF1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.