Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.thuviencantho.vn/handle/TVTPCT/1484
Nhan đề: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” – Tư tưởng triết lý mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Loan
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Tạp chí Giáo dục lý luận
Tóm tắt: Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" - tư tưởng triết lý về một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc mang tầm thời đại; Qua đó, vận dụng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay
Định danh: http://118.69.128.9:8080/handle/TVTPCT/1484
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.247166_T_1.PDF226.58 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.